Website Banner
     
 
     แนวคำพิพากษาศาลฎีกา
 
     
 
 
พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
  พรบ.แรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2518 
 
คำพิพากษาศาลฎีกาเด็ด
 
     
 
     คำพิพากษาศาลฎีกาอื่นๆ
 
     
 
 
เรื่องมอบอำนาจ
 
โจทก์ขาดนัดพิจารณา
 
ฟ้องเคลือบคลุม
 
ฟ้องซ้อน
 
ฟ้องซ้ำ
  อายุความสัญญาเงินกู้
 
     
 
     หมวดหมู่ที่น่าสนใจ
 
     
 
แบบฟอร์มศาล
ประกาศต่างๆ 
  สัญญาต่างๆ
  New Update
 
     
 
     ติดต่อราชการศาล
 
     
 
  ศาลแรงงานกลาง
  ศาลแรงงานภาค ๒
  ศาลยุติธรรม
  ศาลปกครอง
  ศาลรัฐธรรมนูญ
  สำนักงานอัยการสูงสุด
  กระทรวงยุติธรรม
  คณะกรรมการกฤษฎีกา
  กรมบังคับคดี
  สภาทนายความ
 
     
 
     หน่วยงานราชการสำคัญ
 
     
 
  กระทรวงแรงงาน
  กรมการจัดหางาน
  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  สำนักงานประกันสังคม
  กรมสรรพากร
  กรมบัญชีกลาง
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  กระทรวงอุตสาหกรรม
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  การนิคมอุตสาหกรรม
 
     
 
 
:: WEB  COUNTERS ::
 
 
 
     
     
     
 
    บริการของเรา
 
     
 

1.) ให้บริการคำปรึกษาด้านกฎหมาย คดีแพ่ง อาญาและแรงงาน รวมถึงการตรวจสอบเอกสารด้านกฎหมายต่างๆ ตรวจสัญญาหรือนิติกรรมสัญญาทางธุรกิจ พร้อมร่างสัญญาต่างๆเพื่อใช้กับบุคคลภายนอก หรือคู่สัญญาของผู้ว่าจ้าง
2.) รับจ้างดำเนินคดีในฐานะทนายความ สำหรับคดีทุกชนิดทุกประเภทของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะรับหน้าที่เป็นทนายความ หรือจัดหาทนายความ หรือบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่มีความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม เข้าปฏิบัติงานในนามของผู้รับจ้าง โดยการปฏิบัติงานนั้นจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น
การรับจ้างดำเนินคดีตามวรรคแรกนั้น ให้รวมถึงการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย อรรถคดีความ แนวทางในการดำเนินคดี การออกหนังสือบอกกล่าวทวงถาม การยื่นคำฟ้อง คำให้การแก้ฟ้อง คำร้อง คำแถลง การสืบพยาน รวมถึงการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีความตามกระบวนพิจารณาของศาลไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
3.) การดำเนินคดีในศาล หรือทำเอกสารชี้แจงเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าบริการ ค่าฤชาธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายต่างๆตามประเภท หรือชนิดของคดีความ หรือลักษณะของงาน ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะเสนอราคาค่าใช้จ่ายก่อนเข้าดำเนินการทุกครั้ง
4.) ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะดำเนินคดี ดูแลควบคุม บังคับบัญชา ทนายความ พนักงานและบุคลากรในสำนักงานของผู้รับจ้าง ให้ทำงานจ้างตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายอย่างผู้มีความรู้เฉพาะทาง
5.) ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆด้านแรงงาน อาทิเช่น ออกประกาศ คำสั่ง สวัสดิการ มาตรการโทษทางวินัย การสืบสวน สอบสวน การเลิกจ้าง การโยกย้ายหน้าที่งาน การมีสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว ให้เป็นไปตามหลักและวิชาชีพอย่างผู้มีความรู้ความชำนาญด้านกฎหมายให้กับผู้ว่าจ้าง รวมถึงให้คำแนะนำระบบการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ตามความในวรรคหนึ่งนั้น ให้รวมถึงการให้คำปรึกษาแนวทางในการต่อสู้คดีความ การประนีประนอมยอมความ การชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ว่าจ้างอีกด้วย
6.) ทำรายงานสรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานของทุกคดีที่ได้รับมอบหมาย ให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะๆ ตราบเท่าที่สัญญานี้ยังคงมีผลบังคับอยู่ต่อกัน
 
! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !

 
     
   
     
     
Current Pageid = 4